Публічний договір (оферта) на надання інформаційних послуг в мережі Інтернет
Фізична особа-підприємець Халус Дар'я Олександрівна (далі – Виконавець) пропонує фізичним особам (далі – Учасники) приєднатися до Публічної оферти (далі – Договір, Оферта) на визначених у ній умовах та відповідно до обраного переліку послуг.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Вебінар – формат проведення навчання за допомогою мережі Інтернет у режимі реального часу (онлайн) за допомогою відповідних партнерських платформ.

1.2. Матеріали сайту – електронні публікації, розміщені на Сайті (програма навчання, друковані та медіа-матеріали).

1.3. Навчальний матеріал – презентації, інтерактивні матеріали, відеозаписи, домашнє завдання, чек-листи тощо, які розміщені в Особистому кабінеті.

1.4. Особистий кабінет – розділ веб-сайту http://mooove.site/, доступ до якого надається Учаснику, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (логіну та паролю), у якому розміщуються навчальні матеріали. Учасник повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Особистого кабінету.

1.5. Послуги – це надання Виконавцем обмеженого доступу Учаснику до Вебінарів, Тренінгів та інших Навчальних матеріалів Виконавця шляхом відкриття доступу до Особистого кабінету.

1.6. Пакет участі – це сукупність запропонованих Виконавцем для вибору Учасником Навчальних матеріалів, які частково відрізняються між собою змістовним наповненням, кількістю тем тощо, внаслідок чого мають неоднакову вартість.

1.7. Сайт (сайти проекту) – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси:

1.8. Сервіс – це платіжна платформа, основним завданням якої є надання сервісу інтернет-еквайрінгу — обробки платежів онлайн на сайтах, в мобільних додатках і пристроях різних типів, підключених до Інтернет.

1.9. Тренінг – цілісна сформована сукупність воркшоп-сесій, електронних версій відеозаписів занять, текстових творів, зображень, пов'язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через Сайт або веб-сторінку Сайту для використання Учасником.

1.10. Учасник – особа, яка прийняла умови цього Договору і у зв'язку з цим стала замовником послуг Виконавця за укладеним Договором. Учасником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

Усі інші терміни, зміст яких не розкрито у Договорі, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов'язується надати Учаснику Послуги, передбачені цим Договором, протягом дії такого Договору, а Учасник - прийняти та оплатити вказані Послуги на умовах, встановлених в Оферті.

2.2. Перелік та вартість Послуг публікується Виконавцем на Сайті.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2. Прийняттям публічної оферти для цілей цього Договору вважається:

3.2.1. оплата Учасником Послуг, а саме вчинення першого платежу (часткової або повної оплати Послуг за Договором) з використанням гіперпосилання, наданого Виконавцем, чи шляхом оплати виставленого рахунку;

3.2.2. конклюдентна дія у вигляді проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою»;

3.2.3. заповнення фізичною особою заявки на одержання Послуг;

3.3. У випадку прийняття публічної оферти відповідно до п.п. 3.2.2, 3.2.3, Учасникові для одержання доступу до Особистого кабінету необхідно оплатити Послуги у порядку, встановленому Розділом 4 Договору.


4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Ціна Послуг визначається та застосовується відповідно до обраного Учасником Пакета Участі, змістовне наповнення якого вказується на відповідній веб-сторінці Сайту та (або) у соціальних мережах чи рекламних матеріалах. Ціна Послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Учасник сплачує додатково, при цьому, ціна Послуг визначається як різниця суми здійсненого Учасником платежу і суми утриманої комісії.

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

4.3. Учасник здійснює оплату Послуг на умовах 100% передоплати до початку навчання.

4.4. За домовленістю Сторін Учаснику може бути надано право сплачувати Послуги частинами.

4.5. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.6. Для одержання Послуг, визначених цим Договором:

4.6.1. Фізична особа, яка має намір їх отримати, заповнює заявку на одержання Послуг;

4.6.2. Виконавець направляє Учаснику рахунок на оплату Послуг за допомогою електронної пошти або будь-яким іншим зручним для Сторін способом;

4.6.3. Фізичну особу, яка має намір отримати Послуги, автоматично перенаправляє на захищену сторінку оплати Сервісу, де остання, обравши зручний для неї спосіб оплати, здійснює платіж та отримує повідомлення з відповідним підтвердженням.

4.6.3.1. Під "Зручним способом оплати" у Договорі розуміється оплата через мобільні гаманці Apple Pay, Google Pay, міжнародні платіжні системи Visa, Mastercard.

4.6.4. Учасник здійснює оплату Послуг у гривневому еквіваленті згідно зі встановленим Національним банком України курсом валют станом на день оплати одним із обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

4.6.5. Після підтвердження оплати Послуг відповідно до п. 4.6.4 Договору, Учасникові на адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону, що вказуються при заповненні заявки на одержання Послуг, направляється персональне посилання (запис адреси сайту або його частини) (далі – персональне посилання) або особисті ідентифікатори доступу до Особистого кабінету (логін та пароль) (далі – ідентифікатори доступу).

4.7. Учасник має право відмовитися від одержання Послуг з поверненням сплачених грошових коштів виключно протягом 14 (чотирнадцяти) днів після оплати Послуг в повному розмірі, за умови, що Послуга ще не була надана. Грошові кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання письмового звернення Учасника, спрямованого на електронну адресу Виконавця.

4.8. Учасник може отримати знижку на ціну Послуг. Умови надання знижки доводяться до відома усіх фізичних осіб шляхом розміщення вказаної інформації на Сайті, у соціальних мережах чи рекламних матеріалах. Знижка не надається після оплати Послуг.

4.9. Персональне посилання та ідентифікатори доступу дійсні лише для одного Учасника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача персонального посилання та ідентифікаторів доступу третім особам.

4.10. Для одержання Послуги Учасник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.11. Розклад проведення сесій може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним із способів (перелік ймовірних способів сповіщення є відкритим): розміщення на Сайті, відправлення повідомлення на електронну адресу Учасника та ін.

4.12. Під час участі в сесіях забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, спікера, здійснення рекламування будь-яких товарів, послуг, використання нецензурних виразів чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Учасника в сесії без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.13. Використання Учасником Навчальних матеріалів допускається виключно в особистих цілях і для власного використання.

4.14. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Учасника до Особистого кабінету у разі встановлення фактів передачі Учасником персонального посилання та/або ідентифікаторів доступу третім особам, розповсюдження, відтворення, публічного сповіщення чи будь-якого іншого використання, окрім встановленого в п. 4.9 Оферти, повністю чи частково Навчальних матеріалів, доступ до яких був наданий в порядку та на умовах, встановлених у цьому Договорі, а також в інших випадках, встановлених у Договорі.

4.15. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в сесіях, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4.16. Сторони домовилися, що Послуги вважаються наданими належним чином в момент надання Виконавцем доступу Учасникові до Особистого кабінету, на якому розміщені Навчальні матеріали.

4.17. Для цілей цього Договору підписання Учасником акта приймання-передачі наданих Послуг для підтвердження факту їх надання не вимагається.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Обов'язки Виконавця:

5.1.1. надати Учаснику Послуги відповідно до умов цього Договору;

5.1.2. надавати Учаснику онлайн-підтримку через чат, який буде створено (вайбер, телеграм або інший канал зв'язку на вибір Виконавця). Онлайн-підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Особистого кабінету, щодо онлайн-вебінарів (фідбек сесій), які можуть надаватися у рамках Пакету участі чи інших труднощів, які можуть виникнути в Учасника протягом дії Договору.

5.2. Обов'язки Учасника:

5.2.1. оплатити Послуги у порядку та на умовах, встановлених у Розділі 4 Договору;

5.2.2. надавати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на одержання Послуг та нести відповідальність у разі надання неправдивих відомостей;

5.2.3. самостійно забезпечувати дотримання належних технічних умов для роботи персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою, а також для доступу до мережі Інтернет.

5.2.4. самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, що розміщується на Сайті. Учасник не має права пред'являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Учасник бере на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

5.2.5. прийняти правила участі у сесіях і правила надання Послуг, дотримуватися програми та правил конкретного Пакета участі, відвідувати сесії і виконувати практичні завдання Виконавця. Відмова від прийняття зазначених правил, є підставою для дострокового розірвання Договору і припинення надання Послуг (без повернення вартості послуг).

5.2.6. надавати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення повідомлень, а також для зв'язку Виконавця з Учасником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором;

5.2.7. споживати передбачені цим Договором Послуги особисто;

5.3. Учаснику забороняється:

5.3.1. передавати персональне посилання та/або ідентифікатори доступу третім особам;

5.3.2. здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншотів, фотографування та інших способів зберігання інформації) сесій, що проводяться в рамках надання Послуг за цим Договором;

5.3.3. розповсюджувати, відтворювати, публічно сповіщувати чи будь-яким іншим чином використовувати, окрім встановленого в п. 4.9 Оферти, повністю чи частково Навчальних матеріалів, доступ до яких був наданий в порядку та на умовах, встановлених у цьому Договорі;

5.3.4. використовувати одержані від Виконавця Навчальні матеріали, включаючи, але не обмежуючись, з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної без попереднього узгодження з Виконавцем.

5.3.5. допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, спікерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України.

5.4. Права Виконавця:

5.4.1. в односторонньому порядку визначати ціну Послуг, а також вносити зміни до Договору;

5.4.2. залучати до надання Послуг третіх осіб, у тому числі спікерів;

5.4.3. проводити опитування, анкетування Учасників з метою покращення якості надання Послуг, а також використання одержаних відгуків Учасників за їх мовчазної згоди;

5.4.4. здійснювати інформування Учасників про нові продукти, Пакети участі тощо, які пропонуються Виконавцем;

5.4.5. направляти повідомлення рекламного та інформаційного характеру, в тому числі про товари і послуги, що надаються третіми особами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

5.4.6. самостійно визначати дати проведення сесій та змістовне навантаження, тривалість, кількість інформації, що входять до Послуг;

5.4.7. в односторонньому порядку відмовитися від надання Послуг у разі:

(а) недотримання Учасником умов та порядку здійснення оплати Послуг, встановлених Розділом 4 Договору;

(б) допущення Учасником дій, заборонених п. 5.3 Договору;

(в) невиконання Учасником домашніх завдань у випадку, якщо їх виконання передбачено Пакетом участі та програмою;

(г) надання Учасником недостовірної інформації всупереч п. 5.2.2 Договору;

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1. Усі права, у тому числі, інтелектуальної власності на Сайт (Матеріали сайту), зокрема, але не виключно: зображення, відео, логотипи, графіку, звуки, текстові матеріали, належать Виконавцю.

6.2. Усі права інтелектуальної власності на Навчальний матеріал, Тренінги, сесії тощо належать Виконавцю. Структура та зміст Тренінгів в цілому, структура та зміст курсів, лекцій, що складають їх частини, допоміжних матеріалів до лекцій (відеозаписи, презентації тощо) є об'єктом права інтелектуальної власності та не можуть бути використані іншим чином, окрім як для власної освіти, та передані третім особам. За порушення авторських прав особа несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.3. Виконавець також може використовувати об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

6.4. Виконавець надає Учаснику обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Особистого кабінету та використання Навчальних матеріалів.

6.5. Надаючи право на використання Учаснику об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

6.6. Учасник використовує одержані відповідно до умов цього Договору Навчальні матеріали не інакше, як для власної освіти та розвитку. Продаж, передача Навчальних матеріалів третім особам або будь-яке інше несанкціоноване розповсюдження таких матеріалів, у тому числі використання з комерційною метою, заборонено.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення умов оплати Послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Особистого кабінету та Навчальних матеріалів.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за:

7.2.1. неможливість надання Послуг з причин від нього незалежних, включаючи форс-мажор;

7.2.2. за часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності технічних засобів Виконавця (за умови попереднього повідомлення Учасника);

7.2.3. втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

7.2.4. будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця;

7.2.5. роботу Сервісу та інших сторонніх платіжних систем, які використовуються для оплати Послуг за цим Договором.

7.3. У разі якщо з якої-небудь причини Виконавець не почне надавати Послуги або Послуги будуть надані з порушенням строків, відповідальність Виконавця за допущене порушення Договору обмежується виключно:

7.3.1. продовженням строку надання Послуг;

7.3.2. наданням послуг в нові строки (терміни) до повного виконання Виконавцем зобов'язань за Договором, без збільшення вартості Послуг.

7.4. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 5.3 Договору, Учасник зобов'язується сплатити штраф у розмірі 100% вартості Послуги.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати Послуги наданими неналежним чином або не в узгодженому обсязі.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті, в Особистому кабінеті від імені Учасника.

7.7. Учасник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

7.8. Виконавець не несе відповідальність за шкоду/збитки/упущену вигоду, які настали внаслідок одержання Учасником Послуг.


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір для Сайту https://buhonline.net/ діє протягом 62 днів від дня початку надання Послуги відповідно до Програми Курсу.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

9.2. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.
10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
10.1. Приєднуючись до цього Договору, Учасник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

10.2. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням Договору, змісту термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

10.3. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

10.4. Якщо інше не передбачено Офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

10.5. Усі запити щодо використання Особистого кабінету повинні надсилатися Виконавцю на таку адресу manager@buhonline.net

ВИКОНАВЕЦЬ:
Фізична особа-підприємець Халус Дар'я Олександрівна

24800000000206651

Україна, 61195, Харківська обл., місто Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок 127

manager@buhonline.net

3469706265